Offerte aanvragen

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1.1     In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma P&A Bijsterbosch VOF. gevestigd te Naaldwijk, gemeente Westland.
  2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten voor het verrichten en/of leveren van diensten, zaken en/of werkzaamheden (van welke aard dan ook), of aan wie opdrachtnemer aanbiedingen doet;
  3. Opdracht en/of Overeenkomst: elke opdracht aan c.q. overeenkomst met opdrachtnemer betreffende een overeenkomst van opdracht, aanneming van werk en/of verkoop van zaken en goederen en/of het verrichten van (advies) werkzaamheden door opdrachtnemer;

1.2     Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen gedaan door opdrachtnemer, alle opdrachten aan opdrachtnemer en alle overeenkomsten gesloten met opdrachtnemer betreffende het verrichten van leveringen van producten of diensten en/of werkzaamheden door opdrachtnemer en uit die overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen en voortbouwende (nieuwe) overeenkomsten tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever.

1.3.    Voor zover door partijen niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen partijen van kracht. Iedere verwijzing door een opdrachtgever naar diens eigen of andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd en in welk stadium van totstandkoming van de overeenkomst met opdrachtnemer dan ook gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.    Voorwaarden en/of bepalingen van een schriftelijke overeenkomst gaan in rang voor die van deze algemene voorwaarden voor zover er sprake is van strijdigheid.

1.5.    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbod, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

2.1.    Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn, heeft opdrachtnemer het recht haar aanbieding te wijzigen of in te trekken. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte informatie c.q. specificaties die de basis vormen voor de werkzaamheden.

2.2     De van het aanbod deel uitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder toestemming van opdrachtnemer worden gebruikt, gekopieerd of aan derde ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt.

2.3     De aanbieding van opdrachtnemer is 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van dagtekening van de aanbieding, tenzij anders in de aanbieding is bepaald. Indien een aanbieding binnen deze termijn niet schriftelijk is geaccepteerd, vervalt de aanbieding, behoudens het geval dat opdrachtnemer de geldigheidsduur van de aanbieding schriftelijk heeft verlengd.

2.4.    De aard en de omvang van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en/of diensten worden in de offerte omschreven.

2.5.    Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de aanbieding in rekening te brengen, mits de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte is gesteld.

2.6.    Herroeping van een aanbod door opdrachtnemer onder een tijdstermijn gedaan door opdrachtnemer blijft mogelijk, ook waar het aanbod niet vrijblijvend is gedaan.

2.7.    Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de aanvaarding van een opdracht of order van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.

2.8.    Offertes van opdrachtnemer vormen de overeenkomst bij gebrek aan een nadere schriftelijke overeenkomst en vormen in dat geval dan het enig geldend document van overeenkomst. Overeenkomsten worden eveneens geacht tot stand te zijn gekomen indien en zodra opdrachtnemer een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden.

2.9.    De opdrachtgever is niet bevoegd, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, een al verstrekte opdracht tot levering van producten en/of diensten en/of werkzaamheden te herroepen. In het geval dat opdrachtnemer toestemt in herroeping van een verstrekte opdracht tot levering van producten en/of diensten en/of werkzaamheden, blijft opdrachtnemer gerechtigd tot de eventuele al gedane aanbetaling.

Artikel 3. Verplichtingen van opdrachtgever

3.1. Opdrachtgever zal tijdig met ondernemer in overleg treden aangaande het inpassen van de werkzaamheden van opdrachtnemer in het totale werkschema van het werk. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor een juiste en tijdige coördinatie van de werkzaamheden van opdrachtnemer met de overige bij de realisatie van het werk ingeschakelde aannemers.

3.2.    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer telkenmale tijdig kan beschikken over de voor de overeenkomst benodigde informatie, gegevens en goedkeuringen, waaronder begrepen ontheffingen en vergunningen.

3.3     Opdrachtgever draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat opdrachtnemer via goede verharde toegangswegen toegang heeft tot de plaats van de aanneming van werk en dat door opdrachtnemer te leveren goederen in de directe nabijheid van de plaats waar de goederen moeten worden verwerkt, kunnen worden gelost. Voorts draagt opdrachtgever zorg voor voldoende werkruimte en voldoende gelegenheid voor opslag, aan en afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen, alsmede dat er voldoende toilet- en schaftgelegenheid aanwezig zijn en dat de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan redelijke eisen van veiligheid en gezondheid voldoen en in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, algemeen verbindende voorschriften en regelingen en tijdens uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen worden.

3.4     Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden van elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water, en alle overige voor de in de overeenkomst bedoelde werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.

3.5     De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.6.    Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat er afvalcontainers worden geplaatst respectievelijk afvoer en storting van emballage, puin, afvalstoffen van opdrachtnemer is verzorgd, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor de aanwezigheid van meerdere afvalcontainers in een afsluitbare uitvoering.

3.7.    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer voor het verticale transport van materialen en materieel kosteloos gebruik kan maken van de op het werk aanwezige lieren, bouwliften met bediening, alsmede dat opdrachtnemer op het dak waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, mag werken met open vlam waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen door opdrachtgever zullen worden getroffen.

3.8.    Opdrachtgever is gehouden om voor eigen rekening deugdelijke en afdoende verzekeringen af te sluiten en aan te houden betreffende in ieder geval de reguliere risico’s aangaande het werk waar de werkzaamheden van opdrachtnemer onderdeel van uitmaken, waaronder in ieder geval een CAR-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

3.9.    Opdrachtgever draagt voor eigen rekening er voor zorg dat opdrachtnemer haar werkzaamheden ononderbroken kan uitvoeren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.10. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst en behoud van benodigde vergunningen ter zake en gedurende de uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer, het ontbreken van een vergunning c.q. publiekrechtelijke toestemming dan wel een bezwaar of beroep daartegen of een handhavende maatregel of bouwstop, dat leidt tot vertraging in dan wel stillegging van de werkzaamheden van opdrachtnemer, is niet aan laatstgenoemde te wijten en valt niet onder haar verantwoordelijkheid.

3.11. Opdrachtgever dient er immer voor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt.

3.12.  Vertraging of onderbreking in de werkzaamheden van opdrachtnemer die niet is te wijten aan laatstgenoemde, geeft opdrachtnemer recht op benodigde verlenging van de termijn van haar werkzaamheden en geeft opdrachtnemer recht op vergoeding door opdrachtgever van alle door opdrachtnemer te lijden schade en (meer)kosten wegens voornoemde vertraging c.q. extra benodigde tijd, dit volgens opgaaf van opdrachtnemer.

3.13. Alle gevolgen, inclusief kosten en schaden, die het gevolg zijn van het niet volledig voldoen aan de bepalingen uit dit artikel, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever met schadeloosstelling van opdrachtnemer.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid van opdrachtgever

4.1.    Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

4.2.    Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

4.3.    De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

4.4.    Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden, uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

4.5.    Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden van opdrachtnemer wordt vertraagd door factoren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtnemer

5.1     Opdrachtnemer is verplicht haar werkzaamheden goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

5.2.    Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de in het aanbod vermelde normale werktijden die gelden voor de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3.    Opdrachtnemer is verplicht om haar werkzaamheden na aanvang regelmatig voort te zetten. Ingeval de uitvoering van haar werkzaamheden wordt verhinderd of bemoeilijkt door overmacht, door of als gevolg van onwerkbaar weer of door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, zal opdrachtgever opdrachtnemer niet kunnen tegenwerpen dat deze haar verplichting tot voortzetting van haar werkzaamheden niet nakomt.

5.4.    Indien opdrachtnemer dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, heeft opdrachtnemer het recht bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 6. Levertijd

6.1     Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een definitieve termijn. Er kan slechts sprake zijn van definitieve termijn, indien door opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst een exacte leverdatum bepaald, die tevens expliciet als definitieve termijn is aangeduid.

6.2     Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat de werkzaamheden binnen een (eventueel) overeengekomen termijn worden afgerond. Daaruit voortvloeiende kosten voor opdrachtnemer betreffen meer(werk)kosten welke voor rekening van opdrachtgever zullen zijn.

6.3     Indien tussen partijen een termijn is afgesproken waarbinnen de werkzaamheden van opdrachtnemer afgerond zullen zijn, dan geeft dit opdrachtgever bij overschrijding van de termijn geen recht op een (schade)vergoeding, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen; een dergelijke termijn betreft nimmer een fatale termijn.

6.4.    Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden van opdrachtnemer worden vertraagd of stilgelegd door factoren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is dan wel waarvoor opdrachtnemer niets te verwijten valt, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en (meer)kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

6.5.    Indien opdrachtgever van oordeel is dat de overschrijding van de door opdrachtnemer bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer bij aangetekende brief alsnog een redelijke levertermijn te stellen.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

7.1.    Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering dan wel in de uitvoering zelf, zullen zo veel als mogelijk schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht, bijvoorbeeld wegens noodzakelijk uit te voeren meerwerk, laat de aanspraken van opdrachtnemer op verrekening van meer en minder werk onverlet.

7.2.    Indien bij de (eventuele) eindafrekening van de werkzaamheden blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 8. Oplevering van werk

8.1.    Uitsluitend voor zover aanneming van werk onderdeel uitmaakt van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden is onderhavig artikel van toepassing.

8.2.    Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van opdrachtnemer voltooid zal zijn (oplevering gereed is), nodigt opdrachtnemer opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van opdrachtnemer en strekt ertoe te constateren of opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

8.3.    Nadat het werk is opgenomen, wordt door opdrachtgever aan opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan opdrachtnemer is verzonden.

8.4.    Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

8.5.    Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede lid bedoelde dag, dan kan opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het tweede lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het derde en vierde lid overeenkomstige toepassing.

8.6.    Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

8.7.    Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

8.8.    Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

8.9.    Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig dit artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

8.10. Opdrachtnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

8.11. De onderhoudsperiode beloopt dertig (30) dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.

8.12. Opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij aansprakelijk is.

8.13. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van opdrachtnemer een gebrek bevat dat door opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

Artikel 9. Betaling

9.1.    De door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd. Een wijziging van het van toepassing zijnde btw-tarief zal te allen tijde en in alle gevallen voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn en wordt door opdrachtnemer eenzijdig en prompt doorberekend aan de opdrachtgever.

9.2.    Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief onkosten.

9.3.    Betaling door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9.4.    Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.5.    Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting ten opzichte van opdrachtnemer te verrekenen met een vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer, op te schorten en/of met een korting te voldoen, uit welke hoofde dan ook.

9.6.    Opdrachtnemer heeft het recht op ieder moment en naar eigen inzicht vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van opdrachtgever te verlangen en tot het staken van de uitvoering van een opdracht bij het uitblijven van de verlangende zekerheidsstelling.

9.7.    De betalingstermijn zoals genoemd in artikel 9.3. is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur rente in rekening te brengen.

9.8.    De opdrachtgever die enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het in de voorafgaande leden gestelde voldoet, raakt zonder ingebrekestelling in verzuim. Direct na het intreden van dit verzuim is de zakelijke opdrachtgever aan opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd groot 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Voor particuliere opdrachtgevers is deze rente gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW. Het voorgaande geldt onverminderd enig ander als gevolg van de niet-betaling door de opdrachtgever aan opdrachtnemer toekomend recht  om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere werkzaamheden te staken, onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van opdrachtgever te vorderen.

9.9.    Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever aan opdrachtnemer naast de in artikel 9.8. bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke forfaitair zijn bepaald op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

9.10.  Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijnen treedt het bepaalde in de artikelen 9.7, 9.8. en 9.9. onverkort in werking.

9.11.  Alle betalingen geschieden in de door opdrachtnemer aangegeven valuta. De betalingen zijn brengschulden, wat betekent dat betalingen dienen te geschieden ten kantore van opdrachtnemer dan wel op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

9.12.  De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig wordt gemaakt, enig beslag op zijn goederen of vorderingen wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt. 

9.13.  Indien de opdrachtgever met enige betaling aan opdrachtnemer achter is (ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst) dan worden alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten. In dat geval is de uitvoering van elke overeenkomst tussen partijen door opdrachtnemer op te schorten tot binnen een door opdrachtnemer te stellen termijn betaald is hetgeen opeisbaar is geworden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer

10.1.  Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade en alsdan voor zover: (i) deze schade niet het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan opdrachtnemer in verband met de aard van de werkzaamheden geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen en (ii) voor zover deze schade door de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer is toegebracht en te wijten is aan aantoonbare nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van opdrachtnemer.

10.2.  Voor alle gevallen is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade indien opdrachtnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting of jegens opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft gepleegd en voor zover opdrachtgever bewijst dat deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en ondergeschikten van de opdrachtnemer.

10.3.  Indien de aansprakelijkheid van opdrachtnemer onder lid 1 of 2 van dit artikel moet worden aangenomen, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de verzekerde som dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door opdrachtnemer gesloten verzekering wordt uitgekeerd (verminderd met het eigen risico), met dien verstande evenwel dat aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot immateriële schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en/of gederfde omzet, is uitgesloten. De uit hoofde van dit lid uit te keren verzekeringsgelden worden door de verzekeraar via uitkering aan opdrachtnemer uitbetaald.

10.4.  Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer het bedrag van de prijs van de desbetreffende opdracht per schade-toebrengende gebeurtenis te boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.5.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever ingeschakelde derden en/of de kwaliteit van door opdrachtgever gebruikte of verwerkte materialen of van het gebruik van de door opdrachtgever verstrekte materialen, werktuigen, tekeningen, informatie en dergelijke.

10.6.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of doordat opdrachtgever niet tijdig benodigde gegevens heeft verstrekt aan opdrachtnemer.

10.7.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door deze bij de uitvoering van haar verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoering door opdrachtnemer van de overeenkomst, het gebruik door opdrachtgever van de door opdrachtnemer geleverde zaken, gerealiseerde werkzaamheden en verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en/of ondergeschikten van de opdrachtnemer.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Tenzij anders overeenkomen blijven rapporten, tekeningen, geleverde goederen en andere stoffelijke zaken waarin de opgedragen werkzaamheden resulteren het eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (doen) verwijderen van de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, onder meer door het verlenen van toegang aan opdrachtnemer dan wel door opdrachtnemer ingeschakelde derden. De kosten verbonden aan eventuele demontage en verwijdering komen voor rekening van de opdrachtgever.

11.2.  Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken en materialen van opdrachtgever onder zich te houden en afgifte op te schorten, totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, waaronder vergoeding van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van opdrachtnemer.

Artikel 12. Schorsing, beëindiging van de werkzaamheden in onvoltooide staat en opzegging

12.1.  Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, dient haar te worden vergoed.

12.2.  Indien gedurende de schorsing schade aan de werkzaamheden ontstaat, komt deze niet voor de rekening van opdrachtnemer.

12.3.  Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan opdrachtnemer bovendien vorderen dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wordt gedaan.

12.4.  Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

12.5.  Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (tussentijds) op te zeggen. Opdrachtgever is indien redelijkerwijs nodig, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op betaling van de overeengekomen (opdracht)prijs, vermeerderd met de kosten en/of schade die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten.

Artikel 13. Ontbinding

13.1.  In geval opdrachtgever enige verplichting jegens opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf sluit of overdraagt of overlijdt of onder curatele wordt gesteld of, indien hij een vennootschap is, ontbonden wordt, alsmede indien executoriaal beslag te zijnen laste wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of door opzegging te doen eindigen, zulks ter keuze aan opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de verdere toekomende rechten van opdrachtnemer.

13.2.  Indien opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschort en later deze alsnog uitvoert, is opdrachtgever verplicht de schade welke opdrachtnemer heeft geleden, aan haar te vergoeden.

13.3.  Wanneer opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever of diens rechtsopvolger verplicht de volledige (opdracht)prijs aan haar te betalen onder aftrek van de kostprijs van de door opdrachtnemer niet of niet-volledige uitvoering van de overeenkomst niet-gebruikte zaken en niet-uitgegeven lonen, één en ander volgens de berekening van opdrachtnemer, die voor opdrachtgever bindend zal zijn behoudens tegenbewijs.

Artikel 14: onmogelijkheid van uitvoering

14.1.  Indien de uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op de gehele (opdracht)prijs, vermeerderd met de kosten en/of schade die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten.

Artikel 15. Overmacht

15.1   Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

15.2   Onder overmacht bedoeld onder het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige en gewapende conflicten, terrorisme, natuurgeweld, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen onder elektriciteit, gas- of watervoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van opdrachtnemer. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal opdrachtnemer die maatregelen treffen, die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de opdracht te beperken.

15.3   Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

15.4   Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren, en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel. 16 Verzekering

16.1. Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, alle werken waarop door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van opdrachtnemer op een CAR-polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR-polis zullen zijn verzekerd; de nieuwbouw, het werk van opdrachtgever waarin opdrachtnemer zijn werkzaamheden moet inpassen, werkzaamheden door opdrachtnemer en onderaannemers van opdrachtnemer, eigendommen van derden, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk.

16.2. Bij een opdracht tot renovatiewerk zal opdrachtgever een doorlopende uitgebreide gevarenverzekering voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade geen regres wordt genomen op opdrachtnemer, haar personeel of door opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor het werk een CAR –verzekering wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, daaronder begrepen alle inventarissen van de opstallen en waarop opdrachtnemer en zijn adviseur(s) zijn meeverzekerd.

16.3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een kopie van de CAR-polis verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het betalingsbewijs van de verzekeringspremie.

16.4.  Opdrachtgever zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afsluiten.

Artikel 17. Garantie

17.1. De opdrachtnemer garandeert de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie gedurende een periode van 10 jaar, mits door de opdrachtgever tijdens de garantieperiode voldaan is aan periodiek onderhoud van de daken, en er niet door derden werkzaamheden aan de dakbedekking verricht zijn zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Deze garantie vangt hetzij aan met de ingebruikneming van het werk of onderdelen daarvan indien deze ingebruikneming eerder plaatsvindt dan de oplevering van het werk of onderdelen daarvan dan wel met de oplevering van het werk of onderdelen daarvan. Gebreken die onder deze garantie vallen zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door de opdrachtnemer worden verholpen.

17.2. De opdrachtnemer en de opdrachtgever kunnen schriftelijk een andere garantietermijn overeenkomen. Indien de te leveren en aan te brengen dakbedekkingsconstructie bestemd is voor een kortere termijn dan 10 jaar als waterdichte dakbedekkingsconstructie te dienen, kunnen partijen een kortere termijn overeenkomen.

17.3. De garantieverplichtingen van de opdrachtnemer worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen uit de overeenkomst. De opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde renten en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie.

17.4. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer op straffe van verval van aanspraken op garantie schriftelijk aansprakelijk te stellen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek is ontdekt, dan wel door een zorgvuldige opdrachtgever redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, waarna de opdrachtnemer deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langer dan de in dit artikel geregelde periode.

17.5. De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit en geeft in afwijking op het bepaalde in dit artikel, geen garantie op (herstel)werk aan door derden uitgevoerd werk noch op (herstel)werk aan door de opdrachtnemer uitgevoerd werk na afloop van de in dit artikel geregelde garantietermijn(en).

Artikel 18. Geschillen

18.1.  Op de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2.  Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.